SİSTEMLAK YAZILIM ve BİLİŞİM KULLANICI SÖZLEŞMESİ

 

1.TARAFLAR:

 

1.1.SİSTEMLAK YAZILIM ve BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ (Bundan sonra SİSTEMLAK YAZILIM olarak anılacaktır.)

 

1.2.Programı alan kişi veya kuruluşlar (Bundan sonra KULLANICI olarak anılacaktır.)

 

2.KULLANILAN ÜRÜNLER:

 

Program: Sistemlak Basic Müşteri ve Emlak Yönetim Platformu                                                                               Kullanıcı Sayısı: ……………….

 

3.KONU:

 

3.1.SİSTEMLAK YAZILIM, bu sözleşme ile satışı yapılan yazılımların (Bilgisayar Programlarının) kullanım hak ve yetkisini KULLANICI’YA verir.

 

4.KARŞILIKLI TAAHHÜTLER:

 

4.1.Sözleşmenin tarafları SİSTEMLAK YAZILIM ve KULLANICI aşağıda belirtilen hak ve yükümlülüklerini karşılıklı olarak taahhüt edip kabul ve imza etmişlerdir.

 

4.2.SİSTEMLAK YAZILIM;

 

4.2.1.İkinci maddede belirtilen ürünleri, kullanıcının bilgisayarına yüklemek, yazılım hatalarına karşı çıkabilecek sorunlara altıncı maddede belirtilen koşul ve süreler içinde ücretsiz, daha sonrasında ise ücret karşılığında da olsa KULLANICI ‘ya destek sağlamak ve verilmesi zorunlu olan program eğitimini vermekle sorumludur.

 

4.2.2.EĞİTİM:

 

4.2.2.1.KULLANICI, ikinci maddede belirtilen ürünler için, standart program eğitimi ya da ek eğitim taleplerinde bulunabilir. SİSTEMLAK YAZILIM, KULLANICIDAN gelecek eğitim taleplerini en kısa sürede karşılamakla yükümlüdür. Eğitim karşılıklı anlaşmaya bağlı olarak, KULLANICI ‘nın iş yerinde veya SİSTEMLAK YAZILIM’ın eğitim merkezinde olabilir. Eğitimin ne zaman, ne sürede ve hangi kapsamda olacağı SİSTEMLAK YAZILIM ve KULLANICI tarafından birlikte belirlenir.

 

4.2.2.2.KULLANICI, çalışanların eğitiminin sürekliliğini sağlamakla sorumludur. Eğitim amaçlı olarak KULLANICI ‘nın iş yerine gelen, eğiticiye yeteri kadar zaman ayırılmaması veya geldiği halde eğitimi vermemesi gibi durumlarda, eğitim çalışması yapılmış sayılır.

 

4.2.2.3.Eğitim masrafları, altıncı maddede belirtilen koşullar ile ücretlendirilir.

 

4.3.KULLANICI;

 

4.3.1.KULLANICI, bu sözleşme ile kendisine tanınmış hak, sorumluluk ve yetkileri, hiçbir şekilde başka kişi ve veya kuruluşlara devredemez. SİSTEMLAK YAZILIM adına ya da hesabına üçüncü şahısla bir işlem ya da anlaşma yapamaz. Herhangi bir taahhütte bulunamaz.

 

4.3.2.KULLANICI, hiçbir şekilde ürünleri oluşturan yazılım ve diğer belgeleri (CD, Kitap, Kullanım Kılavuzu vb. gibi) kiralayamaz, kopyalayamaz, ücretli ya da ücretsiz bir şekilde dağıtamaz.

 

5.ÖDEME;

 

5.1 İkinci maddede belirtilen ürünler, SİSTEMLAK YAZILIM belirlemiş olduğu ödeme planı koşulları ile ücretlendirilir.

 

6.DİĞER HÜKÜMLER:

 

6.1.SİSTEMLAK YAZILIM, ürünlerin kullanımından kaynaklanacak hatalardan sorumlu değildir. KULLANICI, yazılımdaki raporların ya da verilerin hatalı olduğunu; bu verilere bakarak yanlış karar aldığını ve zarara uğradığını öne süremez.

 

6.2.SİSTEMLAK YAZILIM, hiçbir şekilde ürünlerle birlikte depolanan bilgileri garanti etmez. Bilgilerin güvenliğini sağlamak KULLANICI ‘nın sorumluluğundadır.

 

6.3.SİSTEMLAK YAZILIM, KULLANICI ‘nın ürünleri, yasalara aykırı biçimde kullanmasından sorumlu değildir.

 

6.4.Yazılım sisteminin konusuna giren yasa, yönetmelik veya diğer mevzuat, uygulama ve raporlarda değişiklik olması ya da çeşitli nedenlerle KULLANICI tarafından programda değişiklik ya da programa ek yapılmasının istenmesi durumunda, bu işlemlerin gerçekleştirilip gerçekleştirilmeyeceğine SİSTEMLAK YAZILIM karar verir. Yapılacak değişiklik ve ekler ayrıca fiyatlandırılır.

 

6.5.SİSTEMLAK Basic Müşteri ve Emlak Yönetim Platformu 1 (Bir) Yıl boyunca aşağıdaki durumlarda garantilidir.

 

6.5.1.Yazılım hataları

 

6.5.2.Yangın, kaza gibi felaketler

 

6.6.Aşağıdaki durumlar her zaman garanti dışındadır;

 

6.6.1.Donanım arızaları, hard disk kayıpları, bilgi kaybı ve bununla ilgili servisler

 

6.6.2.KULLANICI hataları (Programın yanlışlıkla silinmesi)

 

6.6.3.Kullanılan diğer programların sebebiyet verebileceği arızalar

 

6.6.4.SİSTEMLAK yazılımlarının orijinal olmayışı ve dolayısıyla KULLANICI adına sözleşmenin bulunmaması.

 

6.6.5.Sisteme virüs programları bulaşmasından dolayı programın zarar görmesi

 

6.7 KULLANICI programın içerdiği 1 Seans (= 30 Dakika) ücretsiz eğitim hakkına sahiptir. Diğer seanslar SİSTEMLAK YAZILIM tarafından mesafe, süre, kişi sayısı v.b. gibi koşullara bağlı olarak ücretlendirilecektir.

 

6.8.Yazılımların hiçbir şekilde iadesi yapılamaz.

 

7.FESİH:

 

7.1.Taraflar aşağıda belirtilen sebeplerin varlığında sözleşmeyi fesh etme hakkına sahiptir.

 

7.1.1.Tarafların sözleşme hükümlerine aykırı davranması halinde

 

7.1.2.KULLANICI’nın ticari işletmesini devretmesi halinde

 

7.1.3.SİSTEMLAK YAZILIM’ın, ticari faaliyetlerinin T.T.K.’da belirtilen biçimlerde sona ermesi halinde

 

8.Bu sözleşmeden doğan anlaşmazlıkların çözümünde İstanbul mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir

 

8 (Sekiz) ana maddeden oluşan bu sözleşme aşağıda belirtilen tarihte, 2 (İki) Nüsha halinde düzenlenmiş olup, taraflarca imzalanıp teslim alınmıştır.

 

TARİH                                                                                  SİSTEMLAK YAZILIM                                                                      KULLANICI